ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอบต.นาบอน
     
ระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการของอบต.นาบอน แบบประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานประกอบการเลื่อนขั้นเงินเดือน
   
 
   
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 05 มกราคม. 2560